پروتزهای اندام فوقانی

پروتزهای اندام فوقانی بر اساس عملکرد به سه دسته تقسیم می شوند: -پروتزهای زیبایی – پروتزهای مکانیکی -پروتزهای مایوالکتریک انتخاب نوع قطعات و نحوه تعلیق پروتز بستگی به سطح قطع عضو، علت قطع عضو، وضعیت عضلانی و استخوانی، سمت قطع عضو، یک طرفه یا دو طرفه بودن قطع عضو و وضعیت اقتصادی بیمار دارد که…

ادامه مطلب