ارتوزها

کلمه ارتوز ریشه یونانی داشته و به معنی تصحیح کننده یا راست کننده و اصلاح کننده راستا می باشد .
ارتوزها به وسایل پزشکی اطلاق می گردند که درخارج از بدن و به منظور اصلاح ساختار و یا عملکرد سیستم اسکلتی و عصبی عضلانی مورد استفاده قرار می گیرند.

ارتوزها با هدف یک یا مجموعه ای از دلایل زیر توسط تیم درمانی مشتمل بر پزشک،فیزیوتراپ، کاردرمان و ارتوزیست تجویز می شوند:
•بهبود عملکرد اندام
•محدودیت حرکتی و فیکس کردن اندام و کاهش درد
•تامین ثبات
•مهارکردن حرکت مفصل در یک جهت و آزادی حرکت در سایر جهات
•پیشگیری یا اصلاح دفورمیتی
•تسهیل حرکت
•انطباق با دفورمیتی های فیکس شده
•کمک به بازتوانی اندام شکسته بعد از خارج کردن گچ

پیشنهاد مطالعه
بریس و ارتوز چه کمکی به بیمار میکند ؟

علم درست کردن ارتوز را ارتوپدی فنی و کسی که آنها را می سازد ارتوزیستOrthotist می نامند. ارتوزیست از آناتومی، فیزیولوژی و بیومکانیک بدن اطلاع کافی داشته و به علم مواد و مهندسی هم مسلط است.
نقش این افراد شناخت اهداف درمانی و تبدیل آنها به اهداف بایومکانیکی و نهایتا طراحی و ساخت ارتز مناسب می باشد.

ارتوزها براساس اندام حمایت شده به سه دسته تقسیم می شوند:
١:ارتوزهای اندام تحتانی
٢:ارتوزهای اندام فرقانی
٣:ارتوزهای ستون فقرات

کلینیک تخصصی ارتوپدی فنی پویا طب

ارتوتیست احسان سجادی

جهت اطلاع از آدرس و ساعات کاری به بخش تماس با ما مراجعه نمایید.

پیشنهاد مطالعه
چگونگی پروتز های موقت

پیام بگذارید