پروتزهای اندام تحتانی

پروتزهای اندام تحتانی با استفاده از ترکیبات مختلف انواع سوکت ها، ساق و پنجه های گوناگون، ترکیبات مختلفی از پروتزهای قابل ارائه می باشند. 

انتخاب نوع سوکت بستگی با فاکتورهای بسیاری از جمله سن، جنس، شغل، BMI، علت قطع عضو، طول و شکل استامپ، سطح فعالیت فرد، فعالیت های ورزشی، وضعیت عملکردی دست ها، شرایط اقتصادی و … دارد، لذا با بررسی شرایط فوق توسط تیم درمانی در حضور بیمار و با مشارکت و مشورت ایشان و خانواده اش، مناسب ترین نوع پروتز تجویز، طراحی و ساخته می‌شود. قابل ذکر است که رسیدن به حداکثر استقلال فرد قطع عضو به تاثیر تجویز دقیق قطعات، آموزش مناسب و همکاری کامل بین پروتزیست، فیزیوتراپی با بیمار و خانواده اش می باشد.

پیشنهاد مطالعه
سندروم دکوروان (Thumb Spica Orthosis)

-تامین قطعات درخواستی با ما

-آموزش تعادل و راه رفتن با ما

-امید، تلاش و تمرین جهت تقویت عضلات و کسب مهارت راه رفتن با بیمار و خانواده ایشان

ساخت پروتز با استفاده از:

-انواع پنجه های SACH تا انواع کردنی

-انواع مفاصل زانوی مکانیکی تا انواع هوشمند

-لاینرهای سیلیکونی

-For foot Prosthoses

-Syme

-Below Knee

-Knee Disarticulation

-Above Knee

-Canadaian Prost

پیام بگذارید